نرم افزار نوبت دهی مرکز شادزی
مرکز مشاوره شادزی با مدیریت جناب آقای حسینی، یکی از مراکز مشاوره و روان‌شناسی خوب تهران می باشد که از سامانه نوبت دهی نوبت آسان استفاده می کردند.
نسخه 1.0 نویت آسان درکنار وب سایت اصلی این مرکز نصب و راه اندازی شده بود.
این مرکز از حالت سنتی به وسلیه فایل اکسل نوبت های خود را مدیریت می کرد.

  • وب اپلیکیشن (PWA) نسخه 1.0برای مخاطبین و درمانگران
  • سامانه مالی اختصاصیبر اساس نیاز واحد مالی
  • نصب و تنظیم نرم افزاردر کمتر 24 ساعت در کنار سایت اصلی
  • تنظیم خروجیبر اساس درخواست شادزی