نرم افزار نوبت دهی مرکز مشاوره آیین سلاله
مرکز مشاوره آیین سلاله در ابتدا شروع فعالیت خود از نرم افزار اکسل برای وقت دهی استفاده می کرد که در کمتر از چند ماه متوجه خطای انسانی و عدم مدیریت بهینه در امور اجرایی مرکز خود شد. با مشاوره های تیم نوبت آسان، نسخه 2.0 نرم افزار نوبت آسان به همراه طراحی سایت اختصاصی برای این مرکز فوق العاده و متخصص در تهران، طراحی و نصب گردید.

  • وب اپلیکیشن (PWA) نسخه 2.0برای مخاطبین و درمانگران
  • سیستم مالیبا قابلیت عودت وجه مستقیم
  • سامانه نظرسنجی (Follow-Up)با قابلیت ردیابی هوشمند مخاطب
  • اتصال به روانسنجیقابلیت درج در پرونده و سوابق مراجعه کننده